" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม "
 ข้อมูลพื้นฐานตำบล
 โครงสร้าง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ร้องเรียน-การทุจริต
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 แผนที่ัตั้งหน่วยงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การบริหารเงินงบประมาณ
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 แนะนำการชำระภาษี
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
สำนักปลัด
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ข้อบัญญัติ คำสั่ง
 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ดาวโหลดเอกสาร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.200.243.114  
 
 
 
ต้อนรับผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยภาค ที่10 และ 13
ต้อนรับผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยภาค ที่10 และ 13
  โครงการ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น    ของคนท้องถิ่น ประจำปี 2563
โครงการ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น ของคนท้องถิ่น ประจำปี 2563
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
 
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบวาตภัย 2563
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบวาตภัย 2563
มอบหน้ากากอนามัย ครั้งที่ ๒  พร้อมถุงยังชีพ ผู้ประสบภัย จาก covid 2019
มอบหน้ากากอนามัย ครั้งที่ ๒ พร้อมถุงยังชีพ ผู้ประสบภัย จาก covid 2019
จัดทำหน้ากากอนามัย
จัดทำหน้ากากอนามัย
 
 
 
 
[ 03-08-2563] ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟ ...   doc120200803091821.jpg 
[ 15-07-2563] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ปร ...   doc120200715141642.pdf 
[ 03-04-2563] ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงการถนนดินซิเมนต์ ผสมโพลิเมอร์ ( ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 03-04-2563] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนซีเมนต์ผสมโพลิเมอ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 11-03-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง เขตการควบคุมการเผาในที่โล่ง   doc120200311142727.png 
[ 03-08-2563] สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ ...   doc120200803092024.pdf 
[ 31-07-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น   doc120200804152350.jpg doc220200804152350.jpg doc320200804152350.jpg doc420200804152350.jpg doc520200804152350.jpg 
[ 23-07-2563] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส ...   doc120200723161330.png 
[ 15-07-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ ...   doc120200722155409.pdf 
[ 08-06-2563] ขอเชิญร่วมโครงการ ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น คนท้องถิ่น ประจำปีงบระมาณ ๒๕๖๓  
   
[ 25-06-2563] ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล   doc120200626092656.pdf 
[ 31-03-2563] ประกวดราคาจ้างโครงการถนนดินซิเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กิ่งคอนกรีต ปิดผิว ASPHALTIC CON ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 24-12-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง รายงานสถานะการเงินและงบประมาณอื่น ๆประจ ...   doc120200121085400.pdf 
[ 19-12-2562] รายงานงบประจำปี ๒๕๖๒ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒   doc120200121085900.pdf 
[ 25-11-2562] รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓   doc120191125151427.docx 
[ 04-03-2562] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.๖๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.๖๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.๖๒ 
[ 26-05-2560] รายงานการพิจารณาและอนุมตัสั่งซื้อสั่งจ้าง   doc120180523171041.pdf 
[ 26-05-2560] ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคา ประจำปี 2560   doc120180523170625.pdf 
   
  [ 04-08-2563 ]การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว
  [ 04-08-2563 ]หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน
  [ 04-08-2563 ]แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 04-08-2563 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 04-08-2563 ]การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน 
 [ 04-08-2563 ]รายงานผลการเร่งรัด ติดตาม กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 [ 04-08-2563 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2563
 [ 04-08-2563 ]ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
 [ 04-08-2563 ]การจัดสรรและการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเชาบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
 [ 04-08-2563 ]ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน (channel spacing) ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
   
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการขอใช้อินเตอร์เน็ต
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 ( โทรศัทพ์ 0-4455-8783-4 โทรสาร 0-4455-8784 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด