" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม "
 ข้อมูลพื้นฐานตำบล
 โครงสร้าง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ร้องเรียน-การทุจริต
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การบริหารเงินงบประมาณ
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 แนะนำการชำระภาษี
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
สำนักปลัด
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ข้อบัญญัติ คำสั่ง
 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ดาวโหลดเอกสาร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  54.92.148.165  
 
 
 
โครงการตลาดประชารัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
โครงการตลาดประชารัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 พิธีมอบพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน ประจำปี 2562
พิธีมอบพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
โครงการจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ
ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ " จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒
ฝึกอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ฝึกอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 
[ 03-06-2562] ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมื ...   ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
[ 04-04-2562] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ 
[ 04-04-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อกา ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 04-03-2562] ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต   ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต 
[ 04-03-2562] ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
[ 27-06-2562] การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์(E-Service)  
[ 24-06-2562] รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.   doc120190624170203.jpg doc220190624170203.jpg 
[ 19-06-2562] ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐของดีอำเภอศีขรภูมิ ตามลิ๊ง https://www.facebook. ...   doc120190619192523.png 
[ 19-06-2562] ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๑ https://itas.nacc.go.th/report/rp ...  
[ 18-06-2562] แผนการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   doc120190618114515.pdf doc220190618114515.pdf 
   
[ 27-03-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิ ...   ประกาศ ฯ TOR 
[ 07-02-2562] ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอา ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-02-2562] จ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร   ไฟล์เอกสาร 
[ 24-01-2562] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   doc120190124100026.jpg doc220190124100026.jpg 
[ 29-10-2561] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   doc120181029145512.pdf 
[ 04-03-2562] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.๖๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.๖๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.๖๒ 
[ 26-05-2560] รายงานการพิจารณาและอนุมตัสั่งซื้อสั่งจ้าง   doc120180523171041.pdf 
[ 26-05-2560] ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคา ประจำปี 2560   doc120180523170625.pdf 
   
  [ 19-07-2562 ]การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13
  [ 19-07-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 19-07-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 19-07-2562 ]การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม
  [ 19-07-2562 ]การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 [ 19-07-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ)
 [ 19-07-2562 ]แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ  
 [ 19-07-2562 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทอ. ทุก อ.)
 [ 19-07-2562 ]การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และ นายก ทม.สร.)
 [ 19-07-2562 ]การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 12) 
   
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการขอใช้อินเตอร์เน็ต
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 ( โทรศัทพ์ 0-4455-8783-4 โทรสาร 0-4455-8784 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด