" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม "
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ประปาหมู่บ้าน
 โครงสร้างพื้นฐานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหาร 2558
 ข้อบัญญัติประปา 2558
 ข้อบัญญัติกำจัดสิ่งปฎิกูล 2558
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดฯ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือประชาชน
 แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 คู่มือการร้องเรียน /ร้องทุกข์
 แนะนำการชำระภาษี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  52.200.130.163  
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  2562
โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
โครงการฝึกอบรมทักษะกลุ่มอาชีพตำบลตรมไพร   ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมทักษะกลุ่มอาชีพตำบลตรมไพร ประจำปี 2562
 
พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อยประจำปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร
พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อยประจำปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร
โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
 
 
 
 
[ 28-02-2562] พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มห ...  
[ 26-02-2562] การเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
[ 26-02-2562] รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.   doc120190226105013.jpg 
[ 22-02-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ...   doc120190222141127.jpg doc220190222141127.jpg 
[ 21-02-2562] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง เข้าสู่ฤดูร้อน ของประเทศไทย ป ...   doc120190221154709.pdf 
   
[ 27-03-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิ ...   ประกาศ ฯ TOR 
[ 07-02-2562] ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอา ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-02-2562] จ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร   ไฟล์เอกสาร 
[ 24-01-2562] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   doc120190124100026.jpg doc220190124100026.jpg 
[ 29-10-2561] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   doc120181029145512.pdf 
[ 26-05-2560] รายงานการพิจารณาและอนุมตัสั่งซื้อสั่งจ้าง   doc120180523171041.pdf 
[ 26-05-2560] ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคา ประจำปี 2560   doc120180523170625.pdf 
   
  [ 22-04-2562 ]ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน [[บัญชีแนบท้าย] ][[พื้นที่] ][[พื้นที่ดำเนินการ]
  [ 22-04-2562 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา 
  [ 22-04-2562 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 22-04-2562 ]การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด 
  [ 22-04-2562 ]ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย [
 [ 22-04-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถอ.จอมพระ)
 [ 22-04-2562 ]การนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.)
 [ 22-04-2562 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)
 [ 22-04-2562 ]การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 22-04-2562 ]การประชุมติดตามการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 40 หมู่บ้าน 
   
 
แบบฟอร์ม คำขอข้อมูลข่าวสาร
มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2559
จดหมายข่าว
 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 ( โทร 0-4455-8783-4 โทรสาร 0-4455-8784 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด