" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม "
 ข้อมูลพื้นฐานตำบล
 โครงสร้าง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ร้องเรียน-การทุจริต
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การบริหารเงินงบประมาณ
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 แนะนำการชำระภาษี
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
สำนักปลัด
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ข้อบัญญัติ คำสั่ง
 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ดาวโหลดเอกสาร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.83.32.171  
 
 
 
ประชุม คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประชุม คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เซ่นไหว้ ปีใหม่
เซ่นไหว้ ปีใหม่
 
กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เฉลิมฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ เจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท)
เฉลิมฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ เจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท)
โครงการตลาดประชารัฐ ประจำเดือน ธันวาคม  2562
โครงการตลาดประชารัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 
 
 
 
[ 25-11-2562] กำหนดออกพื้นที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลตรมไพร   doc120191125165334.pdf 
[ 25-11-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่องสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตต ...   doc120191125165227.pdf 
[ 18-10-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่องแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไ ...   doc120191018115102.pdf 
[ 01-10-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ ...   doc120191001142024.pdf 
[ 31-07-2562] ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร   doc120190802150804.pdf 
[ 08-01-2563] ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   doc120200108145450.jpg 
[ 08-01-2563] ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจปประกวดแข่งขันร้องเพลง และประกวดแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว   doc120200108114030.jpg 
[ 03-12-2562] ประชาสัมพันธ์ กำหนดสถานที่ีรับเสื้อ กิจกรรมสุรินทร์ สานพลังท้องถิ่นไทย   doc120191203091833.jpg 
[ 02-12-2562] เชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 2562   doc120191202163156.jpg doc220191202163156.jpg doc320191202163156.jpg doc420191202163156.jpg 
[ 02-12-2562] กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง อากาศหนาวเย็น   doc120191202162930.jpg 
   
[ 25-11-2562] รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓   doc120191125151427.docx 
[ 27-03-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิ ...   ประกาศ ฯ TOR 
[ 07-02-2562] ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอา ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-02-2562] จ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร   ไฟล์เอกสาร 
[ 24-01-2562] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   doc120190124100026.jpg doc220190124100026.jpg 
[ 04-03-2562] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.๖๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.๖๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.๖๒ 
[ 26-05-2560] รายงานการพิจารณาและอนุมตัสั่งซื้อสั่งจ้าง   doc120180523171041.pdf 
[ 26-05-2560] ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคา ประจำปี 2560   doc120180523170625.pdf 
   
  [ 17-01-2563 ]แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  [ 17-01-2563 ]ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  [ 17-01-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 [[บัญชีรายชื่อเก่า] [][[บัญชีรายชื่อใหม่]][[บัญชีสรุป อปท.]
  [ 16-01-2563 ]มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562
  [ 16-01-2563 ]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
 [ 17-01-2563 ]การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 
 [ 17-01-2563 ]การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562
 [ 16-01-2563 ]การประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563) เพิ่มเติม 
 [ 16-01-2563 ]การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 2)
 [ 16-01-2563 ]การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม  
   
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการขอใช้อินเตอร์เน็ต
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 ( โทรศัทพ์ 0-4455-8783-4 โทรสาร 0-4455-8784 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด