" ตรมไพรก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม นำพาสู่อาเซียน "  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.239.109.55    
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร จำนวน ๕๐ คน
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร  doc120210105021647.jpg   05-01-2564  0  0
2   ประกาศแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพรประจำปีงบประมาณ 2564  doc120201230032149.pdf   30-12-2563  0  0
3   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120201015105727.pdf   15-10-2563  8  2
4   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  doc120201015105638.pdf   15-10-2563  5  2
5   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๒-บ้านสองพี่น้อง(ต่อจากช่วงเดิม) ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์_(e-bidding)  doc120200909110412.pdf   09-09-2563  10  7
6   รายละเอียดการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง  doc120200903134113.pdf   03-09-2563  10  1
7   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร  doc120200817164353.jpg doc220200817164353.jpg   17-08-2563  14  12
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร  doc120200807155951.jpg doc220200807155951.jpg   07-08-2563  29  37
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  doc120200807101725.jpg   07-08-2563  17  7
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  doc120200807101600.jpg   07-08-2563  23  11
11   ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓  doc120200803091821.jpg   03-08-2563  14  1
12   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๓  doc120200715141642.pdf   15-07-2563  18  4
13   ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2  doc120200814160838.pdf   13-04-2563  6  3
14   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงการถนนดินซิเมนต์ ผสมโพลิเมอร์ (สายบ้านหนองบัวใหญ่ หมูที่ ๒ -บ้านทุ่งราม )  ไฟล์เอกสาร   03-04-2563  37  14
15   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret สายบ้านหนองจังเกา หมู่ที่ ๑ ตำบลตรมไพร -ถนนลาดยางตำบลผักไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   03-04-2563  33  8
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง เขตการควบคุมการเผาในที่โล่ง  doc120200311142727.png   11-03-2563  42  8
17   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง การเผาขยะ เศษวัสดุในช่วงฤดูแล้ง  doc120200311142553.pdf   11-03-2563  38  4
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  doc120200305151032.jpg doc220200305151032.jpg   05-03-2563  37  6
19   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  doc120200305150723. รับเบี้ยคนพิการ 63_001 doc220200305150723. รับเบี้ยคนพิการ 63_002   05-03-2563  32  6
20   ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1  doc120200814161436.pdf   13-01-2563  6  2
21   กำหนดออกพื้นที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลตรมไพร  doc120191125165334.pdf   25-11-2562  33  5
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่องสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลตรมไพร  doc120191125165227.pdf   25-11-2562  46  4
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่องแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร ประจำปี ๒๕๖๓  doc120191018115102.pdf   18-10-2562  68  6
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓  doc120191001142024.pdf   01-10-2562  48  6
25   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร  doc120190802150804.pdf   31-07-2562  53  7
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  doc120190722103547.pdf   22-07-2562  48  10
27   ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   03-06-2562  58  11
28   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ   04-04-2562  50  5
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ไฟล์เอกสาร   04-04-2562  52  5
30   ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต  ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต   04-03-2562  43  6
31   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   04-03-2562  45  3
32   ประกาศ เจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอรับชั่น  ประกาศ เจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอรับชั่น   04-03-2562  44  5
33   ประกาศสภาองค์การบริหารสส่วนตำบลตรมไพร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑  doc120190625101231.pdf   20-11-2561  33  3
34   ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ๒๕๖๑-๒๕๖๓  ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ๒๕๖๑-๒๕๖๓   15-01-2561  48  4
35   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562  ไฟล์เอกสาร   10-01-2561  41  3
36   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2563  doc120200818140246.pdf   01-04-563  6  2
37   ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑  doc120190625102243.pdf   02-06-561  39  6
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 044558783-4
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.